Wyniki wyszukiwania dla:

Opis wykładów


ROK I 2024/2025
Wprowadzenie do Starego Testamentu

21.09.2024
Wprowadzenie w lekturę Pisma św.
ks. prof. dr hab. Artur Malina, WT UŚ, Katowice

 •  Biblia, Pismo Święte, Stary i Nowy Testament: czy te nazwy są synonimami?
 • Geneza kanonu Biblii: jak rozpoznawano księgi Pisma Świętego?
 • Krytyka tekstu: co jest oryginałem bez oryginału?
 • Formowanie się Biblii: jak kolejność tekstów wpływa na sens Pisma Świętego?
 • Natchnienie Pisma Świętego: czy zniżanie się Boga i/albo wywyższenie człowieka?
 • Hermeneutyka biblijna a historia: jak czytać teksty napisane przez ludzi?
 • Hermeneutyka biblijna a teologia: jak rozumieć słowo Boże?
 • Ostatnia i pierwsza kwestia: czy(m) wiara ma być w egzegezie Pisma Świętego?

12.10.2024
Pięcioksiąg
Księgi Rodzaju, Wyjścia
p. dr hab. Marcin Majewski, INB UPJP II, Kraków

 • Teksty o stworzeniu i potopie w ujęciu biblijnym i porównawczym (z tekstami babilońskimi)
 • Dlaczego Abrahama nazwano ojcem wiary?
 • Co znaczy święte imię Boga: JESTEM, KTÓRY JESTEM?
 • Czym jest Przymierze Synajskie?
 • Namiot Spotkania na pustyni – biblijna teologia świątyni

16.11.2024
Pięcioksiąg
Księgi Liczb, Kapłańska, Powtórzonego Prawa
p. dr hab. Marcin Majewski, INB UPJP II, Kraków

 • O co chodzi w prawach czystości?
 • Dlaczego Izraelici nie jedzą „owoców morza”?
 • O czym jest Kodeks Świętości Izraela?
 • Błogosławieństwo Aarona – najstarszy odkryty tekst Biblii
 • Co oznacza wywyższenie węża na pustyni?
 • Szma Jisrael – najważniejsza modlitwa judaizmu

14.12.2024
Księgi historyczne
Księgi Jozuego i Sędziów; 1-2 Samuela
ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz, INB KUL, Lublin

Problemowa prezentacja wykładów o Księdze Jozuego:

 • Co to jest deuteronomistyczna historiografia Izraela (Joz-2Krl )?
 • Dlaczego Jozue został nastepcą Mojżesza? Co to była wojna JHWH?
 • Co to jest teokracja i dlaczego jest fundamentem podboju Kanaanu przez Izraelitów?
 • Dlaczego Rachab jest figurą obdarowanego ziemią w Kanaanie?
 • Jak interpretować przejście przez Jordan, zburzenie murów Jerycha czy zatrzymanie słońca pod Gibeonem i inne nadprzyrodzone okoliczności podboju Kanaanu?
 • Czy można było zdobyć ziemię obiecaną podstępem? Kazus Gibeonitów.
 • Jak przebiegał proces podziału ziemi kanajeskiej i kto był jego beneficjentem?

Problemowa prezentacja wykładów o Księdze Sędziów:

 • Kim byli sędziowie?
 • Co zmieniło się w Kanaanie od podboju Jozuego do epoki sędziów wyzwolicieli i administratorów?
 • Czym różnił się sędzia większy od sędziego mniejszego?
 • Dlaczego sędziowie Izraela są naznaczeni poważnymi brakami osobowymi lub religijnymi a mimo to pełnią istotne funkcje w przedmonarchicznym Izraelu?
 • Czy można zabić ościeniem na woły lub oślą szczęką setki i tysiące nieprzyjaciół?
 • Kogo i w jaki sposób czciły hebrajskie pokolenia w końcowej fazie epoki sędziów?
 • Czy karę klątwy (heremu) można nałożyć na bratnie pokolenie w Izraelu?

Problemowa prezentacja wykładów o Księgach Samuela:

 • Czy należy mówić o Księdze Samuela czy Księgach Samuela? Dlaczego obie księgi noszą imię proroka, skoro mówi się o śmierci Samuela już w 1Sm 28,3?
 • Jak i gdzie zrodziła się instytucja proroka w Izraelu?
 • Czym była arka przymierza i jaką rolę odgrywała w okresie przedmonarchicznym?
 • Dlaczego upadł ród kapłański Helego?
 • Jakie warunki należało spełnić, by zostać królem w Izraelu?
 • Dlaczego Saul został odrzucony przez Boga JHWH i lud Izraela?
 • Czy Bóg może przemawiać przez nekromantkę?
 • Co to było przymierze Dawidowe? Jak je interpretowano na późniejszych etapach historii Izraela?
 • Dlaczego trzej najstarsi synowie Dawida zmarli w tragicznych okolicznościach i nie zostali jego następcami?

11.01.2025
Księgi historyczne
1-2 Królewskie; 1-2 Kronik; Ezdrasz, Nehemiasz
ks. dr Krzysztof Kinowski, INB KUL, Lublin

22.02.2025
Księgi prorockie
Izajasz; Jeremiasz; Ezechiel
ks. dr hab. Arnold Zawadzki, INB KUL, Lublin

 • Dlaczego prorocy tak wielką wagę przywiązują do opisu momentu własnego powołania?
 • W jaki sposób angażują się w publiczne życie Narodu Wybranego?
 • Na czym polegała ich walka z kultami kananejskimi (z tzw. wyżynami) i czym były te kulty w przepowiadaniu proroków?
 • Czy rzeczywiście prorocy przepowiadali przyszłość?
 • Dlaczego możemy mówić, że prorocy zapowiedzieli Jezusa Chrystusa?
 • Dlaczego prorok musi cierpieć?
 • Co wiemy o dalszych (niezapisanych w Biblii) losach proroków Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela?

15.03.2025
Księgi prorockie
12 Proroków Mniejszych
ks. dr hab. Arnold Zawadzki, INB KUL, Lublin

 • Dlaczego prorocy głosili sprawiedliwość społeczną (przykład Amosa)?
 • Jak Jonasz pośredniczył między Bogiem i ludem?
 • Dlaczego prorok musi cierpieć (przykład Ozeasza)?
 • W jaki sposób prorocy zapowiedzieli Chrystusa w tekstach mesjańskich (Zachariasz) i eschatologicznych (Joel)

26.04.2025
Księgi mądrościowe
Księga Przysłów, Hioba i Koheleta
dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. uczelniany, WT UKSW, Warszawa

31.05.2025
Księgi mądrościowe
Księga Mądrości Syracha; Księga Mądrości; Księga Barucha (3,9 – 4,4); Pieśń nad Pieśniami
o. dr Jakub Bluj OP, DSFT, Kraków

14.06.2025
Apokaliptyka żydowska kanoniczna i apokryficzna
:
Księga Daniela; Henoch Etiopski;.
ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB, INB KUL, Lublin

 • Czym jest apokaliptyka żydowska i skąd się wywodzi?
 • Jak anioł Uriel (Światło Boga) odsłania tajemnice mierzenia czasu?
 • Dlaczego porządek kosmosu jest zaburzony w czasach grzeszników? (Księga Astronomiczna 1 Hen. 72–82)
 • W jaki sposób 200 aniołów czuwających zgrzeszyło i skąd wzięły się złe duchy? (Księga Aniołów Czuwających (1Hen 1–36)
 • Wizja czterech bestii i Syna człowieczego oraz sądu (Daniel 7)
 • Co wiemy o powstaniu z martwych? (Daniel 12)
 • Kim jest eschatologiczny Syn Człowieczy w Księdze Przysłów Henocha? (1 Hen. 37–71)
 • W jaki sposób synowie światłości pokonują synów ciemności i złego ducha – Beliala w manuskryptach z Qumran? (1QZwój Wojny Synów Światłości z Synami Ciemności)
Nasze instytucje